PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A TECHNICKÝ DOZOR

Služby Projektového Managementu vychází z osvědčených a propracovaných metod řízení velkých investičních projektů. Spolu s výkonem Technického dozoru (staveních i technologických dodávek) zaručují dodávku díla ve stanoveném čase, v požadované kvalitě a plně v souladu se zadáním a požadavky klientů. Služby PM a TDI ve všech jeho fázích jsou pro účely této nabídky popsány níže.

Veškeré výstupy mohou být v českém nebo anglickém jazyce.

Přípravná fáze projektu

Přípravná fáze - architektonická studie, DUR, DSP

 • Strategie řízení projektu
  • Návrh optimálního organizačního a řídícího systému s přihlédnutím ke specifickým podmínkám stavby a možnostem a záměrům klienta. Definování odpovědností a hierarchie řízení tak, aby bylo zajištěno efektivní a úspěšné řízení stavby.
 • Posouzení staveniště
  • Posouzení staveniště z hlediska jeho vhodnosti, infrastruktury, vyvolaných investic, optimálního umístění a rozložení všech částí stavby a rovněž z hlediska budoucího provozování stavby.
 • Řídící harmonogram
  • Zpracování řídícího harmonogramu stavby tak, aby byly zajištěny všechny postupové termíny a milníky a zohledněny všechny činnosti nutné k realizaci záměrů klienta a byl zohledněn stav a aktuální podmiňující faktory projektu.
 • Řízení projektových prací
  • Kontrola procesu tvorby projektové dokumentace (DSP, DVZ, DPS).
 • Analýza rizik
  • Analýza a zhodnocení všech základních rizik, zejména technických, termínových, vnějších, finančních, organizačních a vypracování návrhů k jejich minimalizaci. Dále zpracování doporučení dalšího postupu.

Přípravná fáze – DVZ (dokumentace pro výběr zhotovitele)

 • Aktualizace řídícího harmonogramu
 • Řízení projektových prací
  • Řízení projektových prací spočívající zejména v kontrole souladu se zadáním klienta a příslušnými stanovisky dotčených orgánů státní správy k této fázi projektu.
 • Manuál projektu
  • Zpracování hlavního řídícího dokumentu, který postihuje veškeré oblasti řízení a organizace realizace stavby.
  • Prezentace a projednání Manuálu projektu s ostatními účastníky projektu.
 • Zajištění zhotovitele stavebních prací
  • Spolupráce s Cost Managerem při organizaci a vyhodnocení nabídkového řízení při výběru zhotovitele.
  • Spolupráce při vypracování podkladů pro uzavření smlouvy o dílo.
  • Kompletace smluvní dokumentace a její příprava k podpisu.

Realizační fáze projektu

 • Organizace přípravných prací
  • Řízení prací zhotovitele v souladu s příslušnou smlouvou o dílo. Mezi tyto činnosti patří zejména následující :
   • posuzování projektové dokumentace včetně technologických postupů s ohledem na možnosti optimalizace způsobu výstavby z hlediska nákladů, času a kvality
   • organizace a vedení pravidelných kontrolních dnů s písemnými záznamy
   • průběžná kontrola vedení stavebních deníků zhotovitele a archivace příslušných kopií pro klienta
   • kontrola postupu prací v souladu s řídícím harmonogramem projektu
   • kontrola materiálů určených k zabudování prováděná pomocí předkládání vzorků použitých materiálů a průběžná kontrola jejich správného zabudování v souladu se specifikacemi, normami a požadavky klienta
   • zavedení systému evidence a administrace změn

Výkon funkce technického dozoru během realizační fáze a v průběhu odstraňování vad a nedodělků z přejímacích řízení.

 • Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečení staveniště (výkon Koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 Sb.)
 • Management změn a dodatků v průběhu výstavby
 • Zpracovávání měsíčních zpráv o vývoji výstavby
  • Zpracovávání měsíčních zpráv, které obsahují zejména informace o postupu výstavby včetně fotografické dokumentace, dále stav zpracování projektové dokumentace, vyhodnocení harmonogramu prací na staveništi, zprávu o problémových oblastech a doporučení klientovi, pokud bude z jeho strany zapotřebí provedení konkrétních kroků.
 • Zavedení systému pro konečné přejímky
  • Organizace konečné přejímky jednotlivých souborů prací. Klasifikování závad a nedodělků a řízení jejich odstraňování.
  • Sjednání rozsahu a náplně zkoušek a účasti při jejich provádění.
  • Kontrola zpracování a předávání všech příslušných manuálů pro provoz a údržbu, dokumentace skutečného provedení a předání této dokumentace zákazníkovi.


Kontakt

Ing. Zdeněk Trejbal

Ing. Zdeněk Trejbal

zdenek.trejbal@arcadis.cz

226 207 810

602 374 297

Ing. Pavel Obrmajer

Ing. Pavel Obermajer

pavel.obermajer@arcadis.com

226 207 827

737 224 990

Související projekty

ProLogis Prague D1 West DC4 Project Blok 30 - GTC House, Bělehrad, Srbsko BBC G, Praha Bankovní institut - přestěhování CITY WEST - C2, Praha