EU GreenBuilding Program

GreenBuilding logo

EU (Evropský) GreenBuilding Program, dále jen Program, je dobrovolný program Evropské komise, který vznikl v roce 2005. Program je zaměřen na podporu vlastníků a nájemců nebytových budov nebo areálů vedoucí ke zlepšení energetické efektivity budov a zavedení obnovitelných zdrojů energie, dále jen OZE. Cílem Programu je informovat o využití OZE a efektivní zacházení s energií v nebytových budovách, podporovat vlastníky nebo nájemce budov k účasti v Programu a vytvářet publicitu a uznání pro ty, kteří se úspěšně Programu účastní.

Účast v Programu je zdarma otevřena všem společnostem a organizacím, které hodlají přispět k dosažení cílů Programu a splní předepsaná kritéria. Účast může probíhat ve dvou různých směrech (získáním statutu Partner nebo Podporovatel) a účastníci mohou z Programu kdykoliv bez sankcí odstoupit:

 • GreenBuilding Partner je určeno pro vlastníky nebo nájemníky nebytových budov
 • Green Building Podporovatel je určeno pro podniky ze stavebního odvětví, které přispívají k energetické efektivitě v nebytovém sektoru staveb svými výrobky či službami

Statut GreenBuilding Partner

Statut GreenBuilding Partner, dále jen Partner, je založen na dobrovolných závazcích, které jsou definovány zúčastněným podnikem nebo organizací na základě samostatně zpracovaného Energetického auditu budovy a jsou zaznamenány v Akčním plánu. Akční plán by se měl opírat o doporučení uvedená v technických Modulech Programu. Tyto Moduly ošetřují různé aspekty energeticky efektivních staveb a integraci OZE.

Technické moduly – výňatek ze seznamu

 • Plášť budovy (okna, izolace)
 • Osvětlení
 • Vybavení kanceláří
 • Elektrické spotřebiče (komerční chlazení, pračky, kuchyňské spotřebiče, výtahy)
 • Trafostanice a UPS
 • Větrání
 • Klimatizace a pasivní chlazení
 • Vytápění a ohřev teplé vody – včetně vytápění dřevem
 • Solární ohřev vody a vytápění
 • Energetický management – povinný netechnický Modul
Statutu Partner může dosáhnout firma, pokud vlastní nebo má v podnájmu alespoň 10 budov, a její závazek pokrývá velkou část těchto budov, a to tak, že nejméně 30% stávajících a 75% nových budov musí splňovat požadavky pro získání statutu Partnera.
Statut Partner může získat i samostatná budova nebo areál, pokud splní předepsaná kritéria.

Zapojení do Programu a získání statutu Partnera s sebou nenese žádnou právní povinnost, ale vyžaduje pevné odhodlání, výrazný přínos ke splnění cílů Programu, splnění požadovaných kritérií a provedení těchto čtyř kroků:

 1. 1. Vytvoření Energetického auditu budov, které jsou vybrány pro účast v Programu. Energetický audit budovy je povinný krok k účasti v Programu. Má zjistit hlavní oblasti možných úspor energie, měl by být zaměřen na ekonomickou efektivitu a měl by také uvést možné souvislosti mezi opatřeními prováděnými v různých částech budovy. Organizace se může po uskutečnění auditu budovy rozhodnout o vylepšení pouze určitého subsystému (osvětlení, vzduchotechnika, atd.). V tomto případě je důrazně doporučeno vytvořit podrobnější audit pro konkrétní subsystém nebo subsystémy.
 2. 2. Formulace Akčního plánu, který definuje rozsah závazků – inovací a opatření pro snížení energetické náročnosti vybrané budovy. Akční plán musí zahrnovat specifické kroky, které byly požadovány a zhodnoceny (investice do modernizace nebo nahrazování zařízení, lepší údržba, apod.). Měl by brát v úvahu doporučení technických i netechnických Modulů týkajících se plánovaných inovací. Moduly poskytují popis typických kroků, které jsou doporučeny a nebo očekávány od Partnera. V této fázi musí být přijmuty obecné zásady pro hospodaření s energií, které jsou popsány v Modulu Energetického managementu.
 3. 3. Schválení akčního plánu Evropskou komisí po konzultaci s Národním kontaktním místem. (Pokud v řešeném zemi není Národní kontaktní místo, akční plán je konzultován přímo s Evropskou komisí).
 4. 4. Realizace akčního plánu musí být ohlášena Evropské komisi a příslušnému Národnímu kontaktnímu místu.

Kritéria pro získání statutu Partnera

Musí být realizována opatření pro zvýšení energetické efektivity ve vybrané budově nebo areálu:

 • Rekonstrukce stávajících nebytových budov: snížení spotřeby primární energie budovy nebo řešeného subsystému nejméně o 25% (pokud je ekonomicky proveditelné) v porovnání se stavem před rekonstrukcí.
 • Nové nebytové budovy: snížení spotřeby primární energie nejméně o 25% (pokud je ekonomicky proveditelné) oproti spotřebě stanovené platnou normou nebo oproti současně stavěným konvenčním stavbám. Je zapotřebí také úplný popis očekávané energetické náročnosti nové budovy spolu s používanými technologiemi.
 • Zrekonstruované nebytové budovy během posledních 5-ti let od podání žádosti vyhovují, pokud:
  • je spotřeba primární energie snížena o 25%
  • nebo budova spotřebuje o 25% méně energie v porovnání s požadavky národní normy v době rekonstrukce nebo oproti konvenčním budovám postavených v době rekonstrukce.
  • Při výběru rozhoduje významnější úspora.

V České republice certifikaci GreenBuilding získala budova Nordica v Ostravě společnosti Skanska. V současnosti má v Evropě tuto certifikaci 726 budov.

Podrobné informace získáte na oficiálních webových stránkách Programu: http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenbuilding/

Reference

 • Motel One hotel
 • Building New Palmovka, Praha 8
 • Jindřiská 16, Praha 1
 • Jungmannova 15, Praha 1