DGNB

DGNB

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), v překladu Německá společnost pro udržitelnou výstavbu budov, je nejmladší metodou hodnocení Udržitelné výstavby na německém i světovém trhu. Byla vyvinuta ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, výstavby a rozvoje měst. Stejně jako její předchůdci je metodika hodnocení budov DGNB založena na konceptu integrovaného plánování, která definuje již v rané fázi projektu cíle udržitelné výstavby.

Tato nevládní nezisková organizace se zaměřuje na zvýšení kvality staveb v oblasti ekologických, ekonomických, společensko-kulturních kritériích a technických podmínek. Podporuje dobré životní podmínky uživatele a projekty s minimálním dopadem na životní prostředí za rozumnou cenu.

DGNB byla uvedena na německý trh roku 2009, krátce na to vstoupila na mezinárodní trh a brzy se stala jednou z vedoucích organizací v oblasti udržitelné výstavby budov. Metodika DGNB umožňuje ohodnotit budovy dle vysokých standardů s ohledem na současné a budoucí požadavky.

Vzhledem k souladu se současnými i budoucími nařízeními EU znamená vhodný nástroj a záruku vysoké kvality stavby jak na území Německa, tak mimo něj.

Body projektu udělí auditor (vyškolený DGNB), projektant nebo architekt pro každé kritérium zvlášť a podle vah jednotlivých kritérií se dohromady udělí hodnocení pro celou budovu a šest tematických oblastí. Hodnocení vypovídá o míře naplněnosti jednotlivých požadavků. Například, pokud jsou požadavky splněny z 50%, budova obdrží bronzový certifikát. Hodnocení lze též pojmenovat podle stupnice – stupeň 3.0 odpovídá bronzovému certifikátu. Jelikož je cílem podporovat komplexní kvalitu budov, v každé oblasti musí být splněna určitá minimální úroveň pro dosažení certifikátu.

Budovy jsou hodnoceny v kategoriích bronz, stříbro a zlato a to dle následující stupnice:

Procentuální zisk Hodnocení  

50 %
+ 35% v prvních pěti kategoriích

bronz Bronz

65 %
+ 50% v prvních pěti kategoriích

stříbro Stříbro

80 %
+ 65% v prvních pěti kategoriích

zlato Zlato
Certifikace pro novostavby kanceláří a administrativních budov se skládá z 49 kritérií. 43 kritérií popisuje kvalitu budovy a jsou rozdělena do pěti oblastí kvality:

 • Ekologická (22,5%)
 • Ekonomická (22,5%)
 • Sociálně-kulturní (22,5%)
 • Technická kvalita(22,5%)
 • Kvalita procesu (10%)
Topic

Zbývajících šest kritérií popisuje kvalitu lokality. Tato kritéria nejsou zahrnuta ve finálním hodnocení, ale jsou uváděna zvlášť:

 • Ekologická - ohled na životní prostředí
 • Celkem 15 kritérií pro ověření, že dopad na životní prostředí je co nejnižší v průběhu celého životního cyklu, čili od výstavby přes provoz až po demolici. Kritéria s nejvyšší váhou jsou ta, která se vztahují k emisím skleníkových plynů, spotřebě vody, mikroklimatickým účinkům v budově a jejímu okolí, čištění odpadních vod, spotřebě primární energie a k využívání půdy.

 • Ekonomika provozu a návratnost
 • Stanovují se dvě kritéria pro měření ekonomické návratnosti a optimalizaci provozu. Jedná se o nejvýše vážená kritéria v celém hodnocení. Důraz je kladen na minimalizaci nákladů, na výstavbu a provoz budov. Náklady jsou hodnoceny na základě analýzy životního cyklu, zachování hodnoty budovy a stability v tržním prostředí.

 • Sociálně-kulturní a funkční kvalita
 • Celkem 15 kritérií posuzuje vliv stavby na dobré životní podmínky, pohodlí a zdraví uživatelů. Tato kritéria zahrnují tepelnou pohodu, akustickou a vizuální pohodu i estetické účinky. Hodnocení berou v úvahu vliv uživatelů na jejich okolí v budově, bezbariérový přístup, využití architektonické soutěže pro zajištění kvalitního designu a efektivní začlenění do městského prostředí.

 • Technická úroveň
 • Posouzení technických parametrů zahrnuje pět kritérií. Patří mezi ně posouzení požární bezpečnosti, ochrana proti hluku, aktivní ochrana proti vlhkosti, kvalita obálky, snadná údržba budovy a její rekonstrukce, recyklace a demontáž.

 • Kvalita procesu výstavby
 • Celkem osm kritérií posuzuje kvalitu projektu a řízení stavby a dvě kritéria posuzují vlastní proces výstavby. Hlavním cílem je integrace aspektů udržitelnosti již ve fázi plánování a ve stavebním procesu - například rozsah prací a výkaz výměr.

 • Kvalita umístění
 • Šest kritérií hodnotí kvalitu umístění stavby. Zahrnují snadný přístup k veřejné dopravě především v blízkosti důležitých objektů a podpůrných služeb, též zahrnují celkový obraz a podmínky lokality

Certifikace DGNB probíhá ve 4 úrovních


Hloubka poradenství

1. DGNB Quick-Check (Prvotní posouzení)

Spočívá v předběžném ohodnocení projektů dle nezbytných kritérií a předběžného stanovení nákladů a úspor.

2. DGNB Management (Projektová fáze)

Zde dochází k stanovení cílů a postupů pro dosažení certifikátu DGNB a začlenění podmínek do stavebního procesu s vytyčením rozhraní, odpovědnosti, termínů a postupů.

3. DGNB ověření (Stavební a konečná fáze)

Pořízení a zpracování potřebných důkazů pro podporu certifikace na základě údajů od dodavatele zapojeného do plánování a výstavby. Tyto informace zahrnují zejména Zhodnocení životního cyklu (LCA) a Analýzu nákladů životního cyklu.

4. Poplatky za certifikaci DGNB

Dokončení formálního procesu certifikace od registrace projektu po odeslání veškerých potřebných dokumentů.


Aktuální informaci o počtu certifikovaných budov naleznete zde:
http://www.dgnb.de