CENOVÝ MANAGEMENT

Rozsah nabízených služeb přizpůsobujeme specifickým podmínkám každého individuálního projektu a zejména požadavkům klientů. Rozsah činností Cost Managementu, které směřují k zajištění kontroly a optimalizace investičních nákladů (případně taktéž provozních nákladů) a tedy k zajištění celkové feasibility projektu ve všech jeho fázích, je pro účely této nabídky popsán níže.

Veškeré výstupy mohou být v českém nebo anglickém jazyce.

Přípravná fáze projektu

Přípravná fáze-architektonická studie, DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí), DSP (dokumentace pro stavební povolení)


 • Zpracování propočtu stavebních nákladů – Cost Plan, pro všechny výše uvedené projektové fáze
  • Pracovní jednání se zástupci klienta a projektanta za účelem upřesnění a doplnění informací nezbytných pro zpracování úvodního propočtu nákladů.
  • Vlastní propočet nákladů – detail propočtu přizpůsobujeme detailu dostupného podkladu pro ocenění. Při ocenění vycházíme z interních cenových databází z realizovaných projektů ve formě agregovaných položek. Výstupem je standardní Cost Plán s textovým popisem okrajových podmínek kalkulace nákladů.
  • Prezentace předběžného propočtu nákladů klientovi, pracovní jednání za účelem zodpovězení dotazů a závěrečného upřesnění.
 • Optimalizace řešení – Value Management
  • Optimalizace řešení – rozbor návrhu stavby jak z hlediska koncepce (využití prostoru, efektivnosti řešení), tak specifikace (použitých materiálů a standardů, navržených stavebních metod). Zpracování variant a návrhů vedoucích k úsporám, zkrácení lhůt nebo lepšímu zhodnocení vložených prostředků.
  • Výstupem je zpráva, která popisuje jednotlivé možnosti optimalizace spolu s vyčíslením možných úspor. Po společném vyhodnocení feasibility jednotlivých návrhů s klientem, zpracování aktualizace propočtu nákladů.
  • Doporučení dalšího postupu projekčních prací, dohled nad implementací návrhů optimalizace do projektové dokumentace.
 • Další konzultační činnost zejména se zaměřením na ceny stavebních prací a celkový monitoring stavebního trhu, která klientovi pomáhá lépe definovat výsledný produkt a zajistit jeho proveditelnost.

Přípravná fáze-DVZ (dokumentace pro výběr zhotovitele), výběr zhotovitele

 • Analýza DVZ
  • Analýza DVZ jako podkladu pro zpracování rozpočtu nákladů zejména z hlediska vhodnosti, podrobnosti a úplnosti.
  • Kontrola výkazu výměr jako podkladu pro zpracování rozpočtu nákladů zejména z hlediska podrobnosti a úplnosti.
  • Pracovní jednání se zástupci klienta a projektanta za účelem upřesnění a doplnění informací nezbytných pro zpracování propočtu nákladů.
 • Zpracování podrobného rozpočtu na základě předaného výkazu výměr
 • Organizace a vyhodnocení nabídkového řízení při výběru zhotovitele
  • Vyhodnocení nabídkového řízení při výběru zhotovitele – posouzení předaných nabídek zejména z hlediska:
   • nabídkové ceny (včetně podrobné analýzy položkových rozpočtů)
   • reálnosti harmonogramu a kompatibility s harmonogramem přípravy a realizace
   • technologie a postupu provádění
   • kvality realizačního týmu (zejména vedení stavby)
  • Cenová jednání s jednotlivými uchazeči a optimalizace jejich cenových nabídek
  • Vyhodnocení a doporučení nejvýhodnější nabídky
  • Zpracování závěrečné zprávy
  • Doporučení dalšího postupu

Realizační fáze projektu

Realizace stavby včetně dokončení a závěrečného vyúčtování

 • Měsíční vyhodnocování prostavěnosti se zhotovitelem, schválení částek k fakturaci
 • Změnová řízení, oceňování změn a víceprací, projednání se zhotovitelem a klientem
 • Dílčí výběrová řízení na dodavatele vybraných částí díla a specifických dodávek
 • Příprava pravidelných finančních zpráv pro klienta, popisujících celkový finanční stav a vývoj projektu
 • Závěrečné vyúčtování a ekonomické vyhodnocení celého projektu