BREEAM

Breeam

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Asessment Method) je metoda pro hodnocení zelených budov. Zaručuje vysoký standard osvědčených postupů v oblasti udržitelné výstavby a stala se de facto měřítkem pro rozpoznání kvality budovy v rámci životního prostředí.

BREEAM je světově nejrozšířenější systém hodnocení vlivu staveb na životní prostředí. Od založení roku 1990 již více než 200.000 staveb získalo BREEAM certifikát a přes milion projektů je zaregistrováno.

Hodnocení úrovně projektu, konstrukce a užívání budovy podle certifikace BREEAM se provádí na základě stanovených měřítek kvality. Tato měřítka představují širokou škálu hodnocení kritérií a kategorií od spotřeby energie po ekologická hlediska. Zahrnují zejména aspekty týkající se úspory energie, hospodaření s vodou, požadavků na kvalitu vnitřního prostředí (zdraví a tepelná pohoda), znečištění okolí vlivem provozu budovy, dopravy uživatelů do budovy, použití stavebních materiálů, nakládání s odpady, ekologie a provozu budovy.

Certifikované hodnocení metodou BREEAM probíhá v různých fázích životního cyklu budovy a je provedeno auditory z organizací s příslušným oprávněním, kteří jsou vyškoleni akreditovanou osobou v rámci UKAS. To umožňuje klientům, developerům (investorům), projektantům a dalším získat:

 • trhem uznávané potvrzení nízkého dopadu budovy na životní prostředí
 • ujištění, že budova je postavena na základě osvědčených metod v souladu s životním prostředím
 • inspiraci pro výjimečná řešení minimalizující dopad na životní prostředí
 • dosažení vyšších než standartních návrhových hodnot pro splnění kritérií
 • systém pro snížení provozních nákladů a zlepšení pracovních podmínek a životního prostředí budovy
 • cesty vedoucí k vylepšení vztahu organizace firmy k životnímu prostředí

V roce 2016 došlo k aktualizaci stávající metodologie z roku 2013, podle které se musí řídit veškeré nově zaregistrované budovy po tomto datu.


Kredity jsou přidělovány v těchto deseti kategoriích podle kvality budovy (uvedené hodnoty jsou pro ČR):

Kategorie Váha
Organizace a řízení stavby 11,11%
Zdraví a kvalita životního prostředí 18,24%
Možná rizika zdraví a životního prostředí 0,7%
Energie 18,18%
Doprava 5,3%
Hospodaření s vodou 7,58%
Použité materiály 13,13%
Nakládání s odpady 6,06%
Využití území a ekologie 7,58%
Zátěž životního prostředí 7,46%
Znečištění povrchových vod 4,66%
Inovace 10%
Celkem 110%
Bodově (maximálně 121 bodů pro kanceláře / 118 bodů pro obchodní centra / 116 bodů pro průmyslové stavby +10 za Inovace).

Celkové ohodnocení je procentuální:

% hodnota

BREEAM score

BREEAM hodnocení

Hvězdičky

<30 % Unclassified Nevyhovující -
30 – 45 % Pass Přijatelná
45 – 55 % Good Dobrá ★★
55 – 70 % Very Good Velmi dobrá ★★★
70 – 85 % Excellent Výborná ★★★★
> 85 % Outstanding Vynikající ★★★★★

Za BREEAM certifikaci je odpovědný Auditor, který posoudí kvalitu budovy na základě souboru přesných a věrohodných důkazů o tom, že budova splňuje předepsané podmínky. Hodnocení tedy závisí na době, kdy se auditor do procesu zapojí (je nutné co nejdříve), na fázi projektu a dostupnosti a formátu informací. BREEAM certifikace probíhá dle následujících etap:

 1. 1.Pre-Assessment (Prvotní zhodnocení) – vedoucí k seznámení s projektem a stanovení cílů
 2. 2. Design Stage (Projekční fáze) – vedoucí k Interim BREEAM Certificate
 3. 3. Post-Construction Stage (Stavební a konečná fáze) – vedoucí k Final BREEAM Certificate

TowerB
BREEAM konečný certifikát pro CTP Spielberg Office Centre - Tower B

BREEAM lze použít pro posouzení všech typů budov po celém světě. Systém hodnocení se v rámci EU používá převážně pro - kancelářské budovy, obchodní centra a průmyslové haly. Ale je možné ho použít i pro obytné budovy, ubytovací a vzdělávací zařízení.

Pro posouzení nestandardních budov, (tj. zcela specifických projektů nebo typů budov postavených v omezeném množství) lze použít hodnotící nástroj „BREEAM International Bespoke“.

Ve Velké Británii, Nizozemsku, Španělsku, Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Rakousku a Německu je zavedena specifická národní verze BREEAMu.

Aktuální informaci o počtu certifikovaných budov naleznete zde:
http://www.greenbooklive.com/search/scheme.jsp?id=202

Reference

 • Průmyslový park Accolade, Cheb
 • ProLogis Center Göteberg II
 • Logistický park Pavlov
 • Classic 7 - Building M (3rd phase)
 • Spielberk Office Centre Tower B, Brno
 • BB C Building Delta I + II
 • Galeria Zamek Lublin, Polsko
 • Bydgoszcz ORTIS, Polsko
 • DC13 ProLogis Senec