TECHNICKÉ AUDITY BUDOV (TECHNICAL DUE DILLIGENCE)

V případě, že klient hodlá k realizaci projektu použít již existující budovy nebo areály, jsme schopni provést detailní technický audit těchto objektů zahrnující posouzení technického a technologického stavu objektu včetně ocenění identifikovaných rizik a nedostatků a návrhů na jejich odstranění.

 • Součástí auditu může být posouzení stávajícího stavu objektu z hlediska architektonického, stavebního, statického, v oblasti TZB, požární bezpečnosti a kontrola venkovní fasády. Všechna tato posouzení jsou zdokumentována ve zprávě včetně fotografií.
 • Všechny identifikované vady jsou hodnoceny dle jejich závažnosti a jsou doplněny kvalifikovaným odhadem investičních nákladů na jejich odstranění.
 • Technický audit může také zahrnovat posouzení z hlediska právních předpisů (soulad s platnými stavebními normami). Toto je poskytnuto vytvořením souhrnu a rozboru nejdůležitějších vydaných povoleních včetně identifikace možných zanedbání případně rizik.
 • Naše služby mohou také zahrnovat posouzení rizik vlivu na životní prostředí. Toto poskytujeme okomentováním projektu ve smyslu možných rizik kontaminací na stavbě a dopadů na životní prostředí posouzených na základě dostupné dokumentace.
 • Technický audit může také zahrnovat analýzu certifikátu energetické náročnosti a vydání tohoto certifikátu podle §6 zákona č. 406/ 2000 Sb. v pozdějším znění a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
 • Jako součást našich služeb můžeme také poskytnout předběžné posouzení budovy z hlediska ovlivňování životního prostředí a možnost získání jednoho z mezinárodních certifikátů BREEAM nebo LEED. V případě zájmu mohou naši specialisté poskytnout služby pro dodání certifikátů BREEAM nebo LEED.
 • Technický audit může dále zahrnovat překontrolování současných výměr nájemních prostor nebo jiných prostor a revizi smluv záruk.
 • Technický audit / feasibility study může být taktéž provedena na projektu ve fázi přípravy a to na základě rozboru a posouzení projektové dokumentace a dostupných podkladů

BANKOVNÍ MONITORING (BANK MONITORING)

V případě, že klient hodlá k financování projektu použít bankovního úvěru, jsme schopni vykonávat službu bankovního monitoringu. Přesný rozsah těchto služeb je většinou definován v úvěrové smlouvě mezi klientem a financující bankou, standardní rozsah je popsán níže.

Úvodní zpráva

 • Popisuje a analyzuje výchozí stav projektu, obsahuje zejména:
  • revize a komentář k projektové dokumentaci, především s ohledem na vznik možných rizik během stavby nebo po jejím dokončení včetně doporučení, jak tato rizika eliminovat
  • stručný technický popis projektu
  • analýza smluvního zajištění projektu (smlouvy o dílo, záruky atd.)
  • analýza legislativního zajištění projektu (povolení, stanoviska úřadů, atd.)
  • rozbor garance a pojištění
  • rekapitulace nákladů a jejich porovnání s obdobnými projekty, oddělená analýza „hard“ a „soft“ nákladů, upozornění na rizika překročení uvedených nákladů
  • organizační zajištění projektu – analýza struktury projektu, vedoucího týmu, rozdělení odpovědností atd.
  • analýza Plánu na kontrolu kvality, vzorkování, metody technické supervize atd.
  • kontrola programu výstavby, harmonogramů, analýza proveditelnosti projektu v rámci dané technické dokumentace
  • analýza postupu prací, dodržování harmonogramů, aktuální prostavěnost vyjádřená v procentech
  • kontrola skutečných výměr objektu, jejich porovnání s projektovou dokumentací

Měsíční zpráva

 • Popisuje vývoj projektu v daném měsíci, obsahuje zejména:
  • popis možných rizik (např. překročení smluvní ceny, zpoždění realizace atd.) a jejich cenových dopadů
  • popis aktuálního průběhu stavby, postup prací vůči schválenému harmonogramu
  • potvrzuje prostavěnost a tedy oprávněnost čerpání finančních prostředků v rámci daného projektu
  • kontrola kvality prací a materiálů včetně jejich souladu s platnou projektovou dokumentací, stavebními povoleními a ostatními právními předpisy
  • kontrola staveniště a všech objektů na staveništi a posouzení, zda jsou v souladu s platnými právními předpisy a normami
  • kontrola dodržování BOZP
  • uvedení jakýchkoliv odchylek či změn oproti smluvnímu rozpočtu, cash-flow, stavebnímu programu a identifikace jejich případných dopadů
  • přehled fakturací a jejich schválení s ohledem na skutečnou prostavěnnost, oddělená analýza „hard“ a „soft“ nákladů, upozornění na rizika překročení schválených nákladů

Finální zpráva

 • Rekapituluje předchozí historii projektu a obsahuje zejména:
  • aktuální popis dokončeného objektu, jeho stav, podmínky uvedení do provozu (včetně informací o nájemcích)
  • analýza úplnosti a korektnosti všech nutných certifikátů a povolení dokončeného projektu
  • kontrola vydání všech povolení a kolaudačních rozhodnutí nutných pro dokončení projektu a jeho uvedení do provozu
  • kontrola finančních závazků a jejich plnění vůči generálnímu dodavateli či přímým, nominovaným subdodavatelům stavby
  • potvrzení celkové prostavěnosti a tedy oprávnění k čerpání konečné částky v rámci daného projektu
  • kontrola úplnosti a správnosti dokumentace skutečného provedení včetně dokladové části (manuály, servisní smlouvy, návody na obsluhu, provozní řády atd.)
  • kontrola předávacích protokolů, komentář k případným uvedeným podmínkám
  • kontrola soupisů vad a nedodělků, revize jejich odstraňování